Tilidin 100/8mg

618 kr

Tilidine is a synthetic opioid indicated in the treatment of severe pain. Generic Name: Tilidine;

Category:

Description

 

 • Användningstid
  Hur lång tid du tar det kommer att bestämmas av din läkare.
  I grund och botten bör den minsta smärtlindrande dosen väljas.
  Erfarenheter av långtidsterapi har i vissa fall dokumenterats under en period på mer än 2 år.
  Efter långvarig användning ska preparatet inte avbrytas abrupt. Dosminskningen ska göras gradvis enligt din läkares anvisningar.

 

 • Om du tar mer än du borde
  Om du av misstag tar en engångsdos två gånger kan detta öka symtomen som beskrivs under biverkningar.
  Efter att ha tagit betydligt för höga mängder medicin uppstår en känsla av yrsel, dåsighet, illamående, kräkningar, ataxi (störning i den ordnade rörelsen), rörlighet och ökade reflexer.
  Vid en mycket stor överdos kan en minskning av andningen inträffa.Om dessa symtom uppträder, ring närmaste tillgängliga läkare för hjälp!
  Möjliga medicinska behandlingsåtgärder är det primära avlägsnandet av läkemedlet genom magsköljning, absorptionsminskning genom koltillförsel, cirkulationsstabilisering genom elektrolytinfusioner och förbättring av andningsfunktionen genom inandning av syrgas och kontrollerad ventilation. Som ett motgift kan naloxon administreras intravenöst (t.ex. 0,4 mg); vid excitatoriska symtom, diazepam intravenöst i vanlig dos.
 • Bieffekter
  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
 • Frekvensen av biverkningar baseras på följande kategorier:
  Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer
  Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer
  Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer
  Sällsynt: kan drabba upp till 1 av 1 000 personer
  Mycket sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer
  Okänd: frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data
  Sjukdomar i nervsystemet
  Vanliga: yrsel, dåsighet, trötthet, huvudvärk, nervositet
  Mindre vanliga: somnolens
  Okänd: hallucinationer, konfessionellt tillstånd, euforiskt humör, tremor, ökad reflexberedskap, muskelryckningar
  Sjukdomar i mag-tarmkanalen
  Mycket vanliga: Illamående och kräkningar kan förekomma mycket ofta i början av behandlingen, vilket endast uppträder ofta till ibland eller sällan under fortsatt behandling.
  Vanliga: diarré, buksmärtor
  Hud och subkutan vävnad
  Vanliga: ökad svettning
  Allmänna symtom och tillstånd vid administreringsstället
  Okänd frekvens: drogberoende, drogabstinenssyndrom
  För att motverka den här typen av fenomen rekommenderas – som vanligt vid svår smärta – att man inte anstränger sig och att man lägger sig om man känner sig yr.
  Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte är specificerade.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tilidin 100/8mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *