Opana 10mg

631 kr

Detta läkemedel används för att lindra svår pågående smärta (som på grund av cancer). Morfin tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta.

Category:

Description

Används

Opana ER avbröts från marknaden på begäran av FDA på grund av en betydande förändring i missbruksväg från nasal till injektion efter produktens omformulering. Injektion missbruk av omformulerat
Opana ER har associerats med ett allvarligt utbrott av HIV, hepatit C och trombotisk mikroangiopati
Måttlig till svår smärta
Akut smärta
Tabletter med omedelbar frisättning är indicerade för akut måttlig till svår smärta där smärtan är tillräckligt stark för att kräva ett opioidanalgetikum och för vilka alternativa behandlingar är otillräckliga
Opioidnaiva patienter (omedelbar frisättning): 10-20 mg PO q4-6 timmar PRN initialt, titreras sedan efter behov (kan börja med steg om 5 mg)
Kronisk svår smärta
Oxymorfon med förlängd frisättning är indicerat för behandling av smärta som är tillräckligt allvarlig för att kräva daglig, dygnet runt, långvarig opioidbehandling och för vilka alternativa behandlingsalternativ är otillräckliga

Initial dosering av tablett med förlängd frisättning
Patienter som är opioidnaiva eller inte opioidtoleranta
5 mg PO 12h initialt, titreras sedan i steg om 5-10 mg 12h var 3-7 dag till nivåer som ger adekvat analgesi och minimerar biverkningar
Patienter som är opioidtoleranta
Opioidtolerant definition: Patienter som får, under 1 vecka eller längre, minst 60 mg/dag PO-morfin, 25 mcg/timme transdermalt fentanyl, 30 mg/dag PO-oxikodon, 8 mg/dag PO-hydromorfon, 25 mg/dag PO-oximorfon, eller en ekvianalgetisk dos av en annan opioid
Konvertering från oximorfon med omedelbar frisättning till förlängd frisättning: Administrera hälften av den totala dagliga dosen med omedelbar frisättning som förlängd frisättning var 12:e timme
Konvertering från andra opioider: Se equianalgetiska rekommendationer i förskrivningsinformationen
Dosändringar
Nedsatt njurfunktion
Tablett med omedelbar frisättning; CrCl <50 ml/min: Inled behandlingen med lägsta dos (t.ex. 5 mg); titrera för att åstadkomma långsamt; övervaka
Tablett med förlängd frisättning
CrCl <50 ml/min (opioidnaiv): Initiera med 5 mg PO 12h
CrCl <50 ml/min (tidigare opioidbehandling): Initiera med 50 % lägre än startdosen för en patient med normal leverfunktion och titrera långsamt
Nedsatt leverfunktion
Mild; omedelbar frisättning eller injektion: Inled behandlingen med lägsta dos; titrera för att åstadkomma långsamt; övervaka
Måttlig till svår: Kontraindicerad
Förlängt utsläpp
Mild (opioidnaiv): Börja med 5 mg PO 12h
Mild (tidigare opioidbehandling): Initiera med 50 % lägre än startdosen för en patient med normal leverfunktion och titrera långsamt
Måttlig eller svår: Kontraindicerad

Doseringsöverväganden
Tabletter med omedelbar frisättning
Användningsbegränsningar
På grund av riskerna för missbruk, missbruk och missbruk med opioider, även vid rekommenderade doser, reserveras användning när alternativa behandlingsalternativ (t.ex. icke-opioida analgetika, kombinationsprodukter för opioid/opioidantagonister) inte har tolererats eller inte förväntas tolereras , eller inte har tillhandahållit adekvat analgesi, eller förväntas inte ge adekvat analgesi
Tabletter med förlängd frisättning
Användningsbegränsningar
På grund av riskerna för beroende, missbruk och missbruk med opioider, även vid rekommenderade doser, och på grund av de större riskerna för överdosering och död med formuleringar med förlängd frisättning, reserveras för användning hos patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ (t.ex. icke-opioida analgetika eller omedelbara läkemedel) -frisätter opioider) är ineffektiva, tolereras inte eller skulle på annat sätt vara otillräckliga för att ge tillräcklig smärtbehandling
Formuleringar med förlängd frisättning är inte indikerade som ett vid behov (prn) analgetikum
Tillgång till naloxon för opioidöverdos
Bedöm behovet av naloxon vid påbörjande och förnyad behandling
Överväg att skriva ut naloxon
Baserat på patientens riskfaktorer för överdosering (t.ex. samtidig användning av CNS-depressiva medel, en historia av störningar vid användning av opioid, tidigare överdosering av opioid); förekomsten av riskfaktorer bör inte förhindra korrekt smärthantering
Hushållsmedlemmar (inklusive barn) eller andra nära kontakter med risk för oavsiktlig förtäring eller överdos
Rådfråga patienter och vårdgivare om följande:
Tillgänglighet av naloxon för akutbehandling av opioidöverdos
Sätten skiljer sig åt när det gäller hur man skaffar naloxon som tillåts av enskilda statliga krav eller riktlinjer för dispensering och förskrivning (t.ex. genom recept, direkt från en farmaceut, som en del av ett samhällsbaserat program)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opana 10mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *