Sale!

Adderall 20mg

104 kr

Adderall är en kombination av amfetamin och dextroamfetamin, två centrala nervstimulerande medel som förbättrar fokus och minskar impulsiviteten genom att öka dopamin- och noradrenalinnivåerna i hjärnan.

Category:

Description

Adderall Dosering

Adderall doser och Adderall XR doser: Rekommenderade dagliga doser. Adderalldos: Den maximala dagliga dosen är 40 mg/dag för vuxna och 30 mg/dag för barn. Adderall XR-dos: Den maximala dagliga dosen är 40 mg/dag för vuxna och 30 mg/dag för barn.

Bieffekter

Aptitlöshet, viktminskning, muntorrhet, magbesvär/smärta, illamående/kräkningar, yrsel, huvudvärk, diarré, feber, nervositet och sömnsvårigheter kan förekomma. Om någon av dessa biverkningar varar eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare.

Kom ihåg att detta läkemedel har ordinerats eftersom din läkare har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Denna medicin kan höja ditt blodtryck. Kontrollera ditt blodtryck regelbundet och berätta för din läkare om resultaten är höga.

Tala omedelbart om för din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: tecken på blodflödesproblem i fingrar eller tår (som kyla, domningar, smärta eller hudfärgsförändringar), ovanliga sår på fingrar eller tår, mentala/ humör-/beteendeförändringar (såsom agitation, aggression, humörsvängningar, depression, onormala tankar, självmordstankar), okontrollerade rörelser, kontinuerliga tuggrörelser/gnissling av tänder, utbrott av ord/ljud, förändring i sexuell förmåga/lust, frekvent/långvarig erektioner (hos män).

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har några mycket allvarliga biverkningar, inklusive: andfåddhet, smärta i bröstet/käken/vänster arm, svimning, svår huvudvärk, snabba/bultande/oregelbundna hjärtslag, kramper, svullnad av anklar/fötter, extrem trötthet, suddig syn, svaghet på ena sidan av kroppen, problem med att tala, förvirring.

Denna medicin kan öka serotonin och sällan orsaka ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotonergt syndrom/toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar (se avsnittet Läkemedelsinteraktioner). Få medicinsk hjälp omedelbart om du utvecklar några av följande symtom: snabba hjärtslag, hallucinationer, förlust av koordination, svår yrsel, kraftigt illamående/kräkningar/diarré, muskelryckningar, oförklarlig feber, ovanlig agitation/rastlöshet.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals), svår yrsel, andningssvårigheter.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Adderall 20mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *